Privacy

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door BUROVANDERVOOREN, gevestigd aan de Domselaerstraat te Amsterdam. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Dit alles doen wij zorgvuldig en rechtmatig.

BUROVANDERVOOREN
Domselaerstraat 118
1093 MA Amsterdam
020- 4635308
06-55327951

info@burovandervooren.nl
www.burovandervooren.nl
www.theravandervooren.nl
www.rustindeklas.nl (tot 1-1-2020)

Thera van der Vooren is de verantwoordelijke functionaris Gegevensbescherming van BUROVANDERVOOREN.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze regelgeving vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Ontvangen van persoonsgegevens

Wij ontvangen persoonsgegevens van uzelf of een verwijzer in het kader van levering van onze diensten. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij via uw werk persoonsgegevens verkrijgen in het kader van uw deelname aan een trainings-of coachingstraject.

Persoonsgegevens

BUROVANDERVOOREN verwerkt afhankelijk van het doel mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoon/whatsapp/sms-nummers
 •  Linked-in adres
 •  Werkadres
 • Woonadres
 • Woonplaats
 • Volledige voornaam, geboortedatum en –plaats

Tot u te herleiden:

 • Gespreksnotities
 • Aantekeningen voor en na een training- of coachingsessie
 • Uitspraken op ingevulde evaluatieformulieren
 • Leerverslagen

Doeleinden

Het leveren van diensten. BUROVANDERVOOREN verwerkt deze persoonsgegevens voor een goede dienstverlening:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een goed traject voor coaching of training;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Verbetering van onze producten en diensten;
 • Administratie en planning;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke en fiscale verplichtingen;

Marketing en verkoopactiviteiten.

Wij informeren onze klanten en opdrachtgevers graag over nieuws, aanbiedingen en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend heeft u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Grondslagen/Waarop is de verwerking gebaseerd

Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst voor coaching of training met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (bv fiscaal).

Tevens verwerkt BUROVANDERVOOREN persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden mogen slechts persoonsgegevens verwerken voor voornoemde en specifieke doeleinden. Denk daarbij aan diensten als LinkedIn, Outlook, whatsapp, onedrive, mailchimp.

Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving en de GDPR.

Ook onze websitebouwer en accountant hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen die slechts verwerken voor de overeengekomen doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

BUROVANDERVOOREN zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke eisen, zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar).

Beperkingen van de verwerking van persoonsgegevens

In sommige gevallen wilt u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is overeenkomstig de overeengekomen dienstverlening.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op Thera van der Vooren.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. Het gat om uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

We gebruiken geen analytische cookies en we doen ook niets met de technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BUROVANDERVOOREN. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

BUROVANDERVOOREN, t.a.v. Thera van der Vooren, Domselaerstraat 118, 1093 MA Amsterdam, Info@burovandervooren.nl, 020-4635308

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 december 2018.

BUROVANDERVOOREN

Thera van der Vooren